Hufiec "Biebrzański" ZHP w Grajewie

Zasady pisowni

PISOWNIA NAZW JEDNOSTEK ZHP
· chorągiew, hufiec, związek drużyn, szczep piszemy z wielkiej litery, jeśli mowa o konkretnej jednostce, np. Chorągiew Mazowiecka ZHP, Hufiec ZHP Białystok
· jeśli wymieniamy jednostki, słowa „chorągiew”, „hufiec”, „związek drużyn”, „szczep” piszemy z małej litery, a nazwy z wielkiej, np. udział wzięły chorągwie: Mazowiecka, Warmińsko-Mazurska, Ziemi Lubuskiej

PISOWNIA NAZW WŁADZ ZHP
· komisje rewizyjne, komisje stopni instruktorskich, sądy harcerskie – wielkimi literami, jeśli mowa o konkretnej władzy, np. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, Komisja Rewizyjna Chorągwi Krakowskiej ZHP, Sąd Harcerski Hufca ZHP Warszawa Żoliborz
· jeśli w jakiejś treści – małymi literami, np. komisja rewizyjna stwierdziła uchybienia, powołano komisję stopni instruktorskich
· skróty nazw władz piszemy zawsze wielkimi literami, np. KSI, SHH

PISOWNIA NAZW JEDNOSTEK GK ZHP I KOMISJI RN ZHP
· wydziały GK ZHP – wielkimi literami wszystkie wyrazy poza przyimkami, np. Wydział Zuchowy GK ZHP, Wydział Badań i Analiz GK ZHP
· zespoły, inspektoraty, komisje – małymi literami, np. zespół wychowania duchowego, inspektorat harcerskich drużyn jeździeckich, komisja ekonomiczna Rady Naczelnej
· wyjątki: zespół Akcji Letniej i Zimowej, zespół Internetu, zespół Nieprzetartego Szlaku

PISOWNIA NAZW FUNKCJI
· funkcje pełnione przez jedną osobę: jeśli bez nazwisk – wtedy z wielkiej litery, np. Przewodniczący ZHP powiedział..., Naczelnik ZHP uczestniczył w..., Prezydent RP..., jeśli z nazwiskami – wtedy z małej litery, np. przewodniczący ZHP hm. Wojciech Katner…, prezydent Aleksander Kwaśniewski…
· pozostałe funkcje – zawsze z małej litery, np. drużynowy, szczepowy, namiestnik, kierownik – kierowniczka, zastępca kierownika, zastępczyni kierownika (nigdy zastępca, zastępczyni kierowniczki – nawet gdy funkcję tę pełni kobieta) 1 2 3 Patrz także: