Hufiec "Biebrzański" ZHP w Grajewie
» Strona główna   » Organizacja   » Władze  

Regulamin pracy Komendanta i Komendy Hufca

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1
Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- ustawy prawo o stowarzyszeniach
- postanowień Statutu ZHP
- „Zasad tworzenia i działania hufca” oraz niniejszego regulaminu.

§ 2
Kompetencje komendanta i komendy hufca obejmują wszystkie czynności konieczne do re-alizacji zadań hufca określonych w Statucie ZHP, uchwałach władz wyższego szczebla i zjazdu hufca.

§ 3
Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

§ 4
W skład komendy hufca wchodzą:
- komendant hufca
- zastępca komendanta hufca
- skarbnik hufca
- 2 członków komendy.

Rozdział II
Organizacja pracy komendanta i komendy hufca


§ 5
1. Komendant hufca organizuję pracę komendy hufca i kieruje jej pracą.
2. Komendant hufca w szczególności:
1) zwołuje zbiórki komendy hufca,
2) ustala porządek zbiórki i przewodniczy obradom komendy hufca,
3) nadzoruje wykonanie uchwał komendy hufca.
4) najważniejsze informacje i postanowienia wydaje w formie rozkazów
(układ treści rozkazu zawiera zał. nr 2 do niniejszego regulaminu)

§ 6
1. W przypadku nieobecności komendanta hufca zadania określone w § 5 ust. 2 niniejszego regulaminu przejmuje inny członek komendy hufca imiennie wskazany przez komendanta hufca.

§ 7
W ramach podziału zadań, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu, członkowie komendy hufca wykonują przypisane im zadania, nadzorują i wspierają pracę przypisanych im zespołów w szczególności:
1) przedkładają i referują na zbiórkach komendy hufca sprawy należące do ich zakresu obowiązków oraz nadzorowanych zespołów hufca,
2) koordynują przygotowywanie planów pracy i planów finansowych nadzorowanych zespołów,
3) kontrolują wykonanie zadań realizowanych przez nadzorowane zespoły.

Rozdział III
Tryb pracy komendy hufca


§ 8
1. Komenda hufca obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na zbiórkach zwoływanych w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Komendant hufca zobowiązany jest również zwołać zbiórki komendy hufca na wniosek co najmniej 1/2 składu komendy hufca w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
2. Komenda hufca określa sposób powiadamiania o zbiórkach komendy. O terminie kolejnej zbiórki komendant hufca powiadamia wszystkich członków komendy oraz zaproszo-nych instruktorów (listownie, telefonicznie, pocztą elektroniczną,..) co najmniej na 7 dni przed terminem zbiórki.
3. W zbiórkach komendy hufca mogą uczestniczyć przewodniczący zespołów hufca, a na zaproszenie komendanta hufca również inne osoby.
4. Zbiórki komendy hufca w razie potrzeby mogą być łączone ze zbiórkami instruktorów hufca.

§ 9
1. Komenda hufca podejmuje decyzje w formie uchwał. Za przygotowanie projektów uchwał odpowiedzialni są poszczególni członkowie komendy hufca zgodnie z podziałem zadań.
2. Uchwały komendy hufca zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Uchwałę komendy hufca podpisuje komendant hufca lub członek komendy prowadzący zbiórkę komendy hufca.

§ 10
1. Z każdej zbiórki komendy hufca sporządza się protokół. Protokół podpisują obecni członkowie komendy hufca. Wzór protokołu zbiórki komendy hufca stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) datę i numer kolejny zbiórki,
2) wskazanie osoby prowadzącej zbiórkę i listę uczestników zbiórki,
3) porządek zbiórki,
4) treść podjętych uchwał i innych rozstrzygnięć,
5) określenie terminu realizacji podjętych uchwał i osób odpowiedzialnych za ich realizację,
6) określenie terminu kolejnej zbiórki komendy hufca.
3. Protokół jest zatwierdzany najpóźniej na następnej zbiórce komendy hufca.

Rozdział IV
Organizacja pracy zespołów hufca


§ 11
1. Realizując statutowe obowiązki komenda hufca może powoływać stałe bądź doraźne zespoły robocze.
2. Komenda hufca powołując zespół roboczy określa jego skład personalny, kompetencje (regulamin pracy) oraz wskazuje odpowiedzialnego członka komendy hufca, który nadzoruje i wspiera pracę zespołu.
3. Powołanie zespołu i regulamin jego działania komendant hufca podaje do wiadomości w rozkazie.
4. Struktura komendy hufca oraz zakres obowiązków poszczególnych zespołów hufca stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.Patrz także: