Hufiec "Biebrzański" ZHP w Grajewie
» Strona główna   » Organizacja   » Władze  

Zakres zadań zespołów hufca

ZESPÓŁ PROGRAMOWO-KSZTAŁCENIOWY:
- inicjowanie i współorganizacja imprez programowych hufca
- wspieranie rozwoju instruktorów i prowadzenie kształcenia na poziomie hufca,
- opracowywanie programów szkoleń (kursów, warsztatów, seminariów,...) oraz gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu
- współpraca z hufcową komisją stopni instruktorskich,
- motywowanie instruktorów do podnoszenia kwalifikacji
- pozyskiwanie kadry
- współpraca z choragwianym zespołem kadry kształcącej

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH:
- prowadzenie prób na stopnie instruktorskie
- wnioskowanie o otwarcie i zamknięcie prób na stopnie instruktorskie
- praca z opiekunami prób na stopnie
- współpraca z chorągwianą komisją stopni instruktorskich, zespołem kadry kształcącej.

ZESPÓŁ KWATERMISTRZOWSKI:
- opracowywanie planu finansowego hufca, budżetu oraz nazdzór nad ich wykonaniem
- odpowiedzialność za gospodarkę sprzętową hufca, nadzór nad gospodarką sprzętową w środowiskach
- prowadzenie dokumentacji majątku hufca
- prowadzenie dokumentacji działalności finansowo-gospodarczej hufca
- nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami, odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzanie kasacji majątku ZHP.
- pozyskiwanie środków na działalność statutową, terminowe rozliczanie przyznanych środków
- prowadzenie ewidencji składek członkowskich, nadzór nad ich terminowym przekazywaniem przez podstawowe jednostki organizacyjne.

BIURO HUFCA:
- prowadzenie dokumentacji pracy hufca i jej właściwe przechowywanie
- archiwizacja dokumentacji pracy hufca
- prowadzenie dokumentacji spraw osobowych instruktorów (książeczki instruktorskie, kartoteki instruktorskiej)
- przygotowywanie organizacyjne posiedzeń komendy hufca i innych spotkań instruktorskich
- nadzór nad przebiegiem spisu harcerskiego w hufcu, opracowywanie kompletnej analizy spisu harcerskiego
- współpraca z biurem chorągwi (zespołem organizacyjnym).
- współorganizacja imprez programowych hufca

SŁUŻBA INFORMACYJNA:
- promowanie wizerunku harcerstwa w środowisku lokalnym oraz w mediach
- współpraca z mediami i lokalnymi władzami
- opracowywanie materiałów promocyjnych.
- dbanie o sprawny przepływ informacji między komendą hufca a podległymi jednostkami organizacyjnymi

SZTAB HAZ I HAL:
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania i przeprowadzenia HAZ, HAL
- koordynacja organizacji HAL i HAZ
- wspieranie drużynowych w organizowaniu różnorodnych form wypoczynku.
- zatwierdzanie dokumentacji formalno-organizacyjnej biwaków, wycieczek, obozów, zimowisk itp.

KOMISJA HISTORYCZNA:
- gromadzenie wycinków prasowych dot. działalności hufca
- prowadzenie kroniki hufca
- gromadzenie materiałów historycznych (wspomnienia, fotografie, dokumenty) związanych z działalnością ZHP na terenie hufca
- opracowywanie i publikacja (w miarę posiadanych możliwości) zgromadzonych materiałów
- współpraca z Izbą Pamięci Ziemi Grajewskiej i Grajewskimi Zeszytami Hi-storycznymi „Zapis”Patrz także: