Hufiec "Biebrzański" ZHP w Grajewie
» Strona główna   » Organizacja   » Władze  

Odznaka "Zasłużony Instruktor Hufca..."

REGULAMIN
Odznaki „Zasłużony Instruktor Hufca „Biebrzańskiego” im. 9 PSK” w Grajewie


1. Odznakę brązową „Zasłużony Instruktor Hufca „Biebrzańskiego” nadaje się”
1.1 Instruktorowi ZHP, który był twórcą wyjątkowych osiągnięć Hufca.
1.2 Instruktorowi ZHP za długoletnią i wzorową służbę instruktorską w Hufcu Grajewo, który
a) legitymuje się co najmniej 5 latami pracy instruktorskiej /zaliczonej służby/ w tym przynajmniej 3 lata w stopniu przewodnika lub 4 lat jako drużynowy, komendant szczepu lub przewodniczący kręgu – lub rok w stopniu podharcmistrza,
b) wyróżnia się w pracy wychowawczej w harcerstwie lub wzorowo wypełnia obowiązki wynikające z powierzonej mu funkcji,
c) aktywnie uczestniczy w imprezach, akcjach i ogólnie życiu Hufca,
d) którego postawa ideowa i moralna nie budzi zastrzeżeń,

2. Odznakę srebrną „Zasłużony Instruktor …” przyznaje się najwcześniej w 2 lata po nadaniu odznaki brązowej instruktorom wymienionym w pkt. 1 w tym rok w stopniu hm. lub 3 lata w stopniu phm., oraz który dba o napływ nowych kadr do związku (był opiekunem przynajmniej 3-ech prób pwd zakończonych pozytywnie).

3. Odznakę złotą „Zasłużony Instruktor …” otrzymać może instruktor najwcześniej w 3 lata po nadaniu odznaki srebrnej, który był szczególnie wyróżniającym się i aktywnym członkiem Komendy Hufca oraz spełnia warunki pkt 1 i 2,

4. Każdą z powyższych odznak mogą otrzymać również instruktorzy harcerscy spoza hufca, wybitne osobistości lub przedstawiciele firm i instytucji państwowych lub samorządowych, które w ciągły sposób wspierają działalność statutową Hufca lub przyczyniają się do wyjątkowych jego osiągnięć.

5. Prawo zgłaszania kandydatów do odznaki mają:
5.1 Komendant Hufca,
5.2 Komendanci Szczepów lub Przewodniczący Kręgów,
5.3 Grupa co najmniej 5 instruktorów Hufca (z czego co najmniej 1 musi już posiadać odznakę co najmniej tego typu, którego dotyczy wniosek),

6. Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

7. Zgłoszenia rozpatruje Komisja Odznaki. W jej wchodzą: Komendant Hufca, Przedstawiciel Komisji Stopni Instruktorskich Hufca, Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Hufca, Członek Komendy Hufca.

8. Odznaka przyznawana jest rozkazem Komendanta Hufca na wniosek Komisji Odznaki i wręczana na Zjeździe Hufca lub w trakcie Święta patrona Hufca 9 PSK.

9. Odznaczonemu wręcza się jednocześnie legitymację będącą dowodem nadania odznaki.

10. Komenda Hufca prowadzi rejestr nadanych odznak.

11. Odznaka wykonana jest z metalu w kształcie zbliżonym do prostokąta lewy górny róg przykryty czapką instruktorską, a w wolnym polu napis: „Zasłużony Instruktor Hufca Biebrzańskiego” w Grajewie. Wymiary 4x2,5 cm.

12. W przypadku, gdy postępowanie osoby odznaczonej koliduje z mianem dobrego obywatela i harcerza lub narusza normy etyczno-moralne Zjazd Hufca może na wniosek osób z pkt. 5 anulować uchwał ę o nadaniu odznaki.

13. Przyznanie i anulowanie nadania odznaki ogłaszane jest w rozkazie Komendanta Hufca.

14. Odznaki mogą być także nadawane pośmiertnie. Odznakę i legitymację wręcza się wówczas najbliższemu członkowi rodziny zmarłego lub macierzystej jednostce ZHP.Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: