"Mam szczerą wolę..."

Ruch harcerski musi się rozwijać i rosnąć nie tylko wszerz, przez pozyskiwanie nowych zwolenników, ale i w głąb przez rozwijanie swych zasad, ulepszanie metod pracy.
hm. RP Stanisław Sedlaczek


Obradujący w dniach 1—4 grudnia 2005 XXXIII Zjazd ZHP postawił przed nami wiele wyzwań. Takim wyzwaniem jest między innymi wdrożenie i realizacja zapisów uchwały zjazdu w sprawie Podstaw wychowawczych ZHP. Aby pomóc środowiskom, w jakże trudnym zadaniu, upowszechnieniu zapisów i kierowaniu się treścią Podstaw w codziennej pracy wychowawczej instruktorzy Wydziału Metodycznego i Wydziału Pracy z Kadrą tworzą propozycję programową „Mam szczerą wolę…”.

Pierwsze informacje na temat tej propozycji zapewne odnaleźliście już na stronach internetowych Głównej Kwatery. Spieszę zatem podać więcej szczegółów dotyczących samej propozycji — jej założeń, celu, adresatów, form realizacji i harmonogramu prac.

Kilka słów o propozycji, czyli CO?

Chcemy by, propozycja „Mam szczerą wolę…” weszła do kanonu pracy podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP i wszystkich harcerskich komend oraz stała się dobrym narzędziem dla drużynowych i instruktorów. Podążając tropem zapisów, zawartych w Podstawach wychowawczych ZHP: jest niezwykle istotne, by umiejętnie pracować z wartościami w gromadach, drużynach i kręgach. Tylko wtedy nasze działanie odnajdzie odzwierciedlenie w pełnej realizacji misji ZHP. Patrząc z tej perspektywy propozycja „Mam szczera wolę…” jest pierwszym elementem realizacji Podstaw wychowawcze ZHP i jawi się jako ponadczasowa, zawsze aktualna.

Cel, czyli PO CO?

Podstawowe cele propozycji to: · Rozpowszechnienie Podstaw wychowawczych ZHP wśród wszystkich członków Związku · Podjęcie działań w zakresie pracy z wartościami — z Prawem i Obietnicą Zucha, Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz Zobowiązaniem Instruktorskim · Samoocena własnych postaw, wyznaczenie zmian, które chcemy osiągnąć pod kątem funkcjonowania w codziennej pracy instruktorskiej · Kształtowanie postaw w duchu Prawa Harcerskiego wśród wszystkich członków ZHP

Kto będzie realizatorem, czyli DLA KOGO?

Propozycja programowa kierowana jest do gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych oraz kręgów instruktorskich.

· Propozycja dla gromad zuchowych — „Mam szczerą wolę, obiecuję…”

· Propozycja dla drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych — „Mam szczera wolę, przyrzekam…”

· Propozycja dla instruktorów — „Mam szczera wolę, zobowiązuję się…"

Formy realizacji, czyli JAK?

Gromady zuchowe — cykl sprawnościowy, oraz zestaw gawęd dla drużynowego dot. obietnicy, propozycje do zdobywania gwiazdek zuchowych, sprawności indywidualnych i zespołowych, zajęcia do wykorzystania w pracy drużyny z wykorzystaniem różnych form pracy (zabawa tematyczna, zuchowy teatr)

Drużyny harcerskie — gra planszowa oraz zestaw gawęd, propozycje zadań do prób na stopnie, sprawności (poszukujący/poszukująca wartości, szara lilijka), zajęcia do wykorzystania w pracy drużyny z wykorzystaniem różnych form pracy (gra terenowa, zwiad)

Drużyny starszoharcerskie — projekt starszoharcerski oraz zestaw gawęd, propozycje zadań do prób na stopnie, sprawności (mężny) zajęcia do wykorzystania w pracy drużyny z wykorzystaniem różnych form pracy (zwiad społeczny)

Drużyny wędrownicze — służba wartościom oraz zestaw gawęd, propozycje zadań do prób na stopnie, sprawności (poszukujący/poszukująca autorytetu, chwat), znaki służb, zajęcia do wykorzystania w pracy drużyny z wykorzystaniem różnych form pracy (dyskusja, kuźnica)

Kręgi — dyskusja o wypełnianiu w codziennej służbie oraz o aktualnym rozumieniu zapisów Prawa Harcerskiego, wypracowanie materiałów do komentarza Przyrzeczenia Harcerskiego, samoocena zgodności własnego postępowania z Prawem Harcerskim, budowanie wspólnot instruktorskich

Harmonogram przygotowań, czyli KIEDY?

maj 2006 r. —opracowanie koncepcji, celów programu i kluczowych zadań ·

czerwiec— lipiec 2006 r. — opracowanie metodyczne programu, przygotowanie materiałów do druku

sierpień 2006 r.— opracowanie koncepcji graficznej materiału do druku, konsultacje, druk materiałów dla gromad i drużyn

wrzesień 2006 r.— promocja programu w komendach chorągwi i komendach hufców

Autorzy, czyli KTO?

Propozycja programowa „Mam szczerą wolę…” przygotowywana jest przez instruktorów Wydziału Metodycznego GK ZHP i Wydziału Pracy z Kadrą GK ZHP. Istotną rolę w opracowaniu propozycji programowej będzie odgrywać również dorobek historyczny Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie pracy z wartościami. Oprócz zebranych już pomysłów, oczekujemy także na Wasz wkład w przygotowanie propozycji. Podzielcie się Waszym dorobkiem, na pewno macie doświadczenia w pracy z wartościami. Jest naszym celem, by dobre, sprawdzone rozwiązania mogły znaleźć miejsce w wydawnictwach upowszechnianych przez Główną Kwaterę ZHP wśród wszystkich środowisk Związku.

Jeśli odnajdziecie ciekawe pomysły — przyślijcie je, proszę, na podane poniżej adresy:

Zespół Zuchowy WM GK ZHP — zuchy@zhp.pl

Zespół Harcerski WM GK ZHP — harcerze@zhp.pl

Zespół Starszoharcerski WM GK ZHP — harcerzestarsi@zhp.pl

Zespół Wędrowniczy WM GK ZHP — wedrownicy@zhp.pl

Wydział Pracy z Kadrą — kadra@zhp.pl

I na koniec morał, czyli PRZESŁANIE

Gorąco zachęcam do korzystania z propozycji programowej „Mam szczerą wolę…”. Niech wejdzie do kanonu poradników, niech znajdzie swoje miejsce w próbach na stopnie i sprawności, niech będzie obecna w waszych planach pracy. Uczmy się odpowiedzialności, pracujmy nad sobą, wspierajmy się wzajemnie. Wszystkim nam, instruktorom, jest to dziś bardzo potrzebne. Doskonalmy pracę metodą harcerską, stosujmy wszystkie jej elementy i cechy w codziennej praktyce. Wtedy na pewno będzie można powiedzieć, że metoda nie zestarzała się, że wciąż jest aktualna. Zagłębiajmy się jak najczęściej w sens naszych wartości, zastanówmy się nad własnym postępowaniem. „Mam szczerą wolę…” to pierwszy, ale jakże istotny krok do „rozwijania (…) zasad, ulepszania metod pracy”. A przecież siła Związku Harcerstwa Polskiego to jakość pracy każdego z nas.

hm. Marcin Binasiak Kierownik Wydziału Metodycznego GK ZHP Warszawa,

14 czerwca 2006Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: