Tezy do dyskusji instruktorskiej nt. Prawa Harcerskiego

Zachęcamy harcerskie komendy, przygotowujące konferencje instruktorskie, do formułowania i dyskutowania dodatkowych tez, ważnych z punktu widzenia ich środowiska.


1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.

– Nie ma potrzeby odwoływania się do przestrzegania Przyrzeczenia Harcerskiego w Prawie Harcerskim, skoro już w Przyrzeczeniu zobowiązujemy się do przestrzegania Prawa.
–Harcerz powinien spełniać wszystkie swoje obowiązki, a nie wyłącznie te, które bierze na siebie składając Przyrzeczenie Harcerskie.
– Najistotniejsze znaczenie ma podkreślenie wyłącznie obietnicy służby (a może wierności?) Bogu i Polsce (lub tylko Polsce?) i sumiennego spełniania swoich obowiązków.


2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

– Postępowanie Zawiszy Czarnego jest powszechnie uznawane i szanowane, więc sformułowanie o poleganiu na słowie harcerza/harcerki jak na Zawiszy jest czytelne.
– Odwołanie do postępowania Zawiszy Czarnego w nawiązaniu do prawdomówności jest nieadekwatne.
– Odwołanie do Zawiszy Czarnego nie jest zrozumiałe i właściwe dla harcerek.
– Prawdomówność i dotrzymywanie danego słowa to niezwykle ważne cechy, dlatego w Prawie Harcerskim powinien znajdować się punkt, który o nich mówi i jest sposobem pracy nad osobami, które „rzucają słowa na wiatr”.
– Zapis dotyczący prawdomówności (polegania na słowie harcerza), zawiera się 5. punkcie Prawa.– Prawdomówność jest jednym ze składników postępowania po rycersku.
– Kompilacja (np. „jest dzielny, mówi prawdę i można na nim polegać” lub „postępuje po rycersku, a na jego słowie można polegać jak na Zawiszy”) może lepiej oddawać sens obydwu punktów.
– Wiara w słowo harcerki/harcerza w społeczeństwie jest mitem.


3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

– Sens tego punktu nawiązuje do pożytku, jaki społeczeństwo ma z harcerstwa.
– Udział w wielu akcjach charytatywnych oraz podejmowanie służby potrzebującym sprawia, że sens tego punktu jest dobrze rozumiany przez harcerki i harcerzy.
– Do niesienia pomocy bliźnim zobowiązujemy się w Przyrzeczeniu Harcerskim, zatem nie ma konieczności powtarzania tego samego zobowiązania w Prawie.
– Niesienie bezinteresownej pomocy bliźnim to dziś duży wyczyn, ale mało popularny.
– Pożyteczny to poznający, rozumiejący potrzeby innych ludzi, pracowity i pomocny.


4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

– Redakcja nie jest odpowiednia dla harcerek.
– Sformułowanie pierwszej części tego punktu odnosi się do słów „potrafi pięknie się różnić” (za A. Kamińskim).
– Biorąc pod uwagę światy wartości i osoby im hołdujące, które na co dzień otaczają członków ZHP, sformułowanie „w każdym widzi bliźniego” wymaga szerokiego komentarza.
– Sformułowanie „w każdym widzi bliźniego” jest nakazem, który trudno realizować w praktyce.
– Współpraca ZHP z innymi organizacjami skautowymi na świecie oraz harcerskimi w Polsce i za granicą na wszystkich szczeblach dobrze się układa, więc przesłanie zawarte w tym punkcie jest przez członków ZHP należycie realizowane.
– Braterstwo w harcerstwie to trudna do realizacji wartość.
– Harcerki i harcerze to członkowie społeczeństwa, od których inni powinni uczyć się braterstwa.


5. Harcerz postępuje po rycersku.

– Odwołanie do postępowania polskiego rycerstwa nie jest jednoznaczne dla młodego pokolenia harcerek i harcerzy.
– Rycerskość jest nieustannie synonimem dobrych cnót obywatelskich.
– Określenie „postępować po rycersku” jest niewłaściwe w odniesieniu do harcerek.
– Określenie „po rycersku” oznacza postępowanie zgodnie z najwyższymi normami, postępowanie z honorem.
– „Po rycersku” to znaczy z odwagą, z rozwagą, dzielnie. 1 2 Patrz także: